Privacyverklaring

Jos Maas, eigenaar van Stap verder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Stap verder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens die betrekking hebben op de aanvraag en evaluatie WMO volgens de zelfredzaamheidmatrix 2017 ontwikkelt door de GGD Amsterdam.

waaronder mogelijk gegevens over: Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stap verder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -Het ondersteunen bij een aanvraag WMO bij de gemeente. -Het uitvoeren van passende begeleiding; -Om aan wettelijke plichten te kunnen voldoen. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard: Stap verder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de bewaartermijn die volgens de wet op onze dienstverlening van toepassing is (WMO) gesteld wordt. De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stap verder verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien u hier expliciet toestemming voor geeft en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jos Maas is behouden aan het beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (Mits dit niet in strijd is met algemene of sectorwetgeving). Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jos.maas@stapverdercoach.nl Jos Maas zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Jos Maas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Jos Maas heeft Google geen toestemming gegeven om via Stap verder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Wijzigen: Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 01-11-2020.